งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ปี 2561 พบกัน 20 – 22 เมษายน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้า ที่ว่าการอำเภอพระประแดง

เทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพระประแดง และประชาชนชาวพระประแดง จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์ฟื้น ฟู ส่งเสริมงานประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงาม ของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองพระประแดง ให้เป็นที่ รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป

งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง เดิมเรียกว่า “สงกรานต์ปากลัด” เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มี ศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบ ทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยหัวใจของงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง คอื การจัดขบวนแห่นางสงกรานต์และหนุ่ม ลอยชายการฟื้นฟูสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน“สะบ้ารามัญ”วัฒนธรรมการแต่งกายและวิถีชีวิตของชาวมอญ(ชาวไทยเชื้อ สายรามัญ)

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การประกวดนางสงกรานต์ และประกวดหนุ่มลอยชาย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การกวนกาละแมของดีเมืองพระประแดง  การละเล่นสะบ้า (สะบ้าบ่อน สะบ้าทอย) การแสดงทะแยมอญ ของชาวไทยรามัญ ขบวนแห่รถสงกรานตพ์ระประแดงขบวนแหร่ถบุปผชาติ ขบวนแห่นก – แห่ปลา การแสดงแสง สี ณ โบราณสถานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า กิจกรรมเล่นน้าสงกรานต์

นายขจรฤทธิ์ ขวัญมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ พระประแดง ประจำปี 2561” การร่วมจัดงานประเพณี สงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561 ครั้งนี้ว่า

“งานประเพณีสงกรานต์เมืองพระประแดงถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของ ชาวไทยเชื้อสายมอญที่อาศัยอยูใน“เมืองนครเขื่อนขันธ์” หรือเมืองพระประแดงซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่และสืบทอดกันมายาวนาน จึงเป็นหลักประกันว่า งานสงกรานต์พระประแดงในแต่ละปีจะมีความยิ่งใหญ่ตระการตา และมีเสน่ห์ใน ศิลปวัฒนธรรมสมกับที่ได้รับยกย่องให้เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมระดับชาติให้สมกับ “ถิ่นสาวงามเมืองมอญนามนคร เขื่อนขันธ์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง โทร. 0 2463 4841 และที่ Call Center 1672

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0 3851 4009 หรือ www.facebook.com/tatchachoengsao