เข้าใจความพอเพียง ผ่านคำสอนของพ่อ “โครงการลูกพระดาบส” สมุทรปราการ

เที่ยวสมุทรปราการ ตามรอยโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ  ศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาชีพแก่ประชาชนในแขนงต่างๆ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พร้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ

จุดเริ่มต้นโครงการลูกพระดาบสฯ มาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน .. 2541 

บนที่ดินราชพัสดุและที่ดินพระราชทาน รวม 475 ไร่ ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเอง พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของศิษย์พระดาบสหลักสูตรการเกษตรพอเพียง

และช่างไม้เครื่องเรือนของโรงเรียนพระดาบส ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

ปัจจุบันโครงการลูกพระดาบสฯ อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของสำนักพระราชวัง มูลนิธิพระดาบส และจังหวัดสมุทรปราการ รับหน้าที่เป็นห้องเรียนเสริมสร้างทักษะเกษตรกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ต้อนรับนักเรียนทุกเพศทุกวัย แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบ

แบบที่ 1 คือการเรียนการสอนศิษย์พระดาบส ได้แก่ หลักสูตรการเกษตรพอเพียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือน ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

การเรียนการสอบในรูปแบบที่ 2 คือ กิจกรรมการเกษตร ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เมื่อฝึกอบรมเสร็จสามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพได้ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้

การประมง เช่น การเลี้ยงกุ้ง ปลาสลิด ปลานิล, การปลูกผักและไม้ผล เช่น ผักไฮโดรโปนิกส์ เพาะเห็ด, การปลูกไม้ทนสภาพดินเค็มรอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อความร่มรื่นและนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ เช่น ยูคาลิปตัส โพธิ์ทะเล การปลูกไม้ดอกเพื่อจำหน่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกไม้ประดับ

การปลูกสมุนไพรเพื่อทำแปลงสาธิต และการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ ไก่ไข่ ไก่ชน ฯลฯ ซึ่งจะจัดหลักสูตรหมุนเวียนกันไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และสิ่งที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน

กิจกรรมสาธิตการใช้พลังงานทดแทน เช่น ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม ผลิตไบโอดีเซล ตากปลาสลิดในโรงอบแห้งบนเรือนกระจก ฯลฯ นอกจากนั้น ยังมีสวนสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่

เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชที่ทนต่อสภาพดินเค็มในรูปแบบสวนพฤกษาศาสตร์ระบบนิเวศน้ำกร่อย  เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119  ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2174-4111-4, 08-6428-4055