วัดปทุมวงษาวาส เป็นวัดเก่าแก่คู่ชุมชนไทยพวน อ.ปากพลี

วัดปทุมวงษาวาส เป็นวัดเก่าแก่คู่ชุมชนไทยพวน ซึ่งเป็นชาวลาวอพยพที่มาตั้งรกรากอยู่แถบนี้เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งจุดเด่นของวัดนี้ก็อยู่ที่ สถูปกุสาวดี องค์ใหญ่สีขาว จำลองแบบมาจากประเทศอินเดีย

ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รวมทั้งเสาอโศกที่สลักจากหินหยกอินเดีย ให้ชาวพุทธได้เข้ามาสักการะ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไทยพวน จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทยพวน และยังจำหน่ายผ้าทอไทยพวนลวดลายต่างๆ อีกด้วย

ที่ตั้ง : ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. เปิดทุกวัน

โทร. : 080 077 4469