เที่ยวชุมชนไทยพวน บ้านบุ่งเข้ จ.นครนายก

ชุมชนบ้านบุ่งเข้ เป็นชุมชนชาวไทยพวนที่มีเข้มแข็งบนความพอเพียง สะท้อนออกมาทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และภาษา สะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยพวน ที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก มายาวนานกว่า 160 ปี เสน่ห์ของไทยพวนที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว คือ ความเป็นกันเอง รอยยิ้มความจริงใจและความยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

สำหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไทยพวนแบบดั้งเดิม เช่น สารทพวน, ประเพณีกำฟ้า, ศิลปะการแสดง, การฟ้อนไทยพวน, สาธิตการทำขนมคาบหมู ขนมโบราณที่หาทานได้เฉพาะชุมชนบุ่งเข้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนการเกษตรพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ร.9

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใอีกหลายแห่ง อาทิ สะพานไม้ไผ่ ดอนยายแม๊ะ สะพานไม้ที่สร้างทอดยาวเข้าไปยังกลางทุ่งนา, แก้มลิง ดอนปาเป้า แหล่งน้ำธรรมชาติท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืช, โรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน เรียนรู้การพอเห็ด, ทดลองทำขนมคาบหมู และเรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า เป็นต้น

ที่ตั้ง : บ.บุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

โทรศัพท์ : 080 792 1122 (ผู้ใหญ่วิชาญ)