ตัวอย่างโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว (2 วัน 1 คืน)

ตัวอย่างโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว (2 วัน 1 คืน)

วันแรก

ช่วงเช้า

–   ออกเดินทาง  มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระแก้ว

–   ชิมกาแฟรสเด่น  “ร้านควายคะนอง”  และชมกิจกรรมของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์  เช่น ห้องแสดงเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำนา,  บ้านดิน,  แปลงนาสาธิต  เป็นต้น

–   รับประทานอาหารกลาง ณ อ่างเก็บน้ำพระปรง ชิมอาหารเมนูปลา บรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำตามวิถีท้องถิ่น

ช่วงบ่าย

– ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอตาพระยา ท่องเที่ยวชุมชนคลองบางยาง (ละลุ) ร่วมกิจกรรมนั่งรถอีแต๊ก  ชมละลุ  และพระอาทิตย์อัสดง รับประทานแบบพาแลงของชุมชนบ้านคลองยาง พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน เลือกซื้อของชุมชน  อาทิ  หัตถกรรมทำมือ – เสื้อทอมือ  พริกแห้ง พริกป่น  ผักปลอดสาร

–  เดินทางเข้าที่พัก ณ  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว /พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ช่วงเช้า

–   ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว

–   เดินทางถึงปราสาทสด๊กก๊อกธม  ชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แหล่งสำคัญของจังหวั สระแก้วและภาคตะวันออก

–   รับประทานอาหารเมนูสุขภาพ “อาหารเวียดนาม”

ช่วงบ่าย

–   ซื้อสินค้ามือสองมือหนึ่ง  ณ ตลาดการค้าชายแดน “ตลาดโรงเกลือ”

–   เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ

———————————-

หมายเหตุ :  กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม