ททท. ระยอง ชวนเที่ยว 42 สวนผลไม้สร้างกระแส “กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง”

จังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยองร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ชมรมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ผนึกกำลังกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลผลไม้เดือนเมษายน-กรกฎาคมปี 2562 ชวนชิม ช้อป 42 สวนผลไม้ภายใต้แคมเปญ “กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง”

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนขนาดใหญ่มีชื่อเสียงของประเทศหลากหลายประเภทเพื่อการบริโภคภายในและส่งออก ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ จึงได้วางประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการท่องเที่ยวพร้อมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนด้วย

ปีนี้จังหวัดยังคงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน มาตรการ ประกาศจังหวัดโดยได้บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาด  เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ รักษาภาพลักษณ์คุณภาพทุเรียนระยอง สร้างความเชื่อมั่นของผู้ค้า ผู้บริโภค เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัดในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น

นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า สถานการณ์ผลผลิตรวมของผลไม้ระยองปีนี้จะเพิ่มขึ้นทุกชนิดและผลผลิตออกสู่ตลาดไวกว่าปีที่ผ่านมา โดยมังคุดจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 232.55 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 2 เท่าเนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย รองลงมาได้แก่ทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.26 โดยทุเรียนออกผลเดือนเมษายน ร้อยละ 46.67 เดือนพฤษภาคมร้อยละ 17.81 เดือนมิถุนายนร้อยละ 27.82 และเดือนกรกฎาคมร้อยละ 6.49  เงาะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.06  จะเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบแรกได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม

ส่วนลองกองเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.86 แต่สถานการณ์การออกดอกยังไม่ชัดเจนทำให้ผลผลิตในปีนี้ค่อนข้างล่าช้ารุ่นแรกจะเก็บเกี่ยวได้ช่วงเดือนมิถุนายนและจะให้ผลมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่าผลไม้ของจังหวัดมีจำนวนและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตลอดในช่วงเทศกาลระหว่างเดือนเมษายนถึงปลายกรกฎาคมได้เป็นอย่างดี

นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง กล่าวว่า ช่วงเทศกาลผลไม้จังหวัดระยองปีที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส 2 ของจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและรายได้ พบว่ามีการขยายตัวของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนร้อยละ 5.72 หรือ 2,119,150 คน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,402.38 บาท/วัน ก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยวแก่จังหวัดร้อยละ 7.90 หรือ 8,657.43 ล้านบาท

สำหรับปีนี้จากจำนวนผลผลิตรวมออกสู่ตลาดที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนของจังหวัด แพ็คเกจท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการท่องเที่ยว  คาดว่าปีนี้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ทั้งจำนวนและรายได้ท่องเที่ยว

ในปีนี้ทาง ททท.สำนักงานระยองได้วางแผนออกแบบการดำเนินงานด้านตลาด ด้านประชาสัมพันธ์ฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้อย่างต่อเนื่องภายใต้แคมเปญ“กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง” เพื่อสร้างกระแส พร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลสวน เส้นทางท่องเที่ยวสวนผลไม้ระยองให้ง่ายขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ชวนนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนเรียนรู้สัมผัสวิถีเกษตร เลือกซื้อ ชิมทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละจาก 42 สวนที่มีเอกลักษณ์บรรยากาศที่แตกต่างกัน

รวมไปถึงผู้ประกอบการโรงแรม บริษัทนำเที่ยว ห้างสรรพสินค้าได้ส่งเสริมการขายกับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท และ E-Coupon More Fun@Rayong รับของที่ระลึก ส่วนลดซื้อผลไม้ ค่าเข้าชมสวนผลไม้ เพื่อมอบความสุขสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเพิ่มการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นด้วย

ทั้งนี้สอบถามข้อมูล วางแผนเดินทางท่องเที่ยวระยองช่วงฤดูกาลผลไม้ได้ที่ ททท.สำนักงานระยอง โทร 0 3865 5240-1  FB ททท.สำนักงานระยอง หรือ 1672