ตัวอย่างโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก (2 วัน 1 คืน)

โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก (2 วัน 1 คืน) เส้นทางที่ 1

วันแรก

เช้า : เดินทางไป ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง)  ชมและกิจพอเพียง อาทิ ฐานการเรียนรู้เรื่องผักสมุนไพร ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สวนไม้ผลปลอดสารพิษ การแปรรูปผลไม้ที่สามารถเก็บไว้ได้นานและคงคุณค่าของรสชาติโดยวิธีธรรมชาติ ไม่เน้นเทคโนโลยีทันสมัย แต่เน้นเทคโนโลยีชาวบ้านเป็นหลัก

– รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย: เดินทางไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชมและเรียนรู้วิถีแห่งทหารหาญกล้าผ่านพิพิธภัณฑ์อาคาร 100 ปี รร.จปร. ทดสอบกำลังใจกับกิจกรรมนันทนาการ อาทิ ยิงปืนจริง ยิงธนู จิ้งจอกเวหา ฯลฯ

– เดินทางไป เขื่อนขุนด่านปราการชล หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งนับว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในโลกที่สร้างประโยชน์นานัปการดังคำกล่าวที่ว่า “เขื่อนขุนด่านปราการชล จะเป็นผู้สร้างชีวิตให้แก่ประชาชนในแถบลุ่มน้ำนครนายก ต่อไปนี้ ภาพน้ำท่วม น้ำแล้ง ดินเปรี้ยว อันเป็นสาเหตุ  ของความยากจน จะเลือนหายไป คงเหลือไว้แต่ความเขียวขจีและความอุดมสมบูรณ์ทั่วทุกหนแห่ง นำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีและรายได้ที่พอเพียงของประชาชน” พร้อมนั่งรถรางชม ทัศนียภาพอันสวยงามของเขื่อน
เย็น:  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เช้า: เดินทางไปทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสุดท้าท้ายหลังเขื่อน อาทิ ขับรถ ATV BB GUN เพ้นท์บอล ขับรถโกคาร์ท ฯลฯ

– รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย  : เดินทางไป พุทธสถานจิเต็กลิ้ม สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภหยกขาว องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สักการะเทพเจ้าจีน ไหว้พระเสริมดวง

เย็น : เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  :   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

————————————–

โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก (2 วัน 1 คืน) เส้นทางที่ 2

วันแรก

เช้า : เดินทางไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชมและเรียนรู้วิถีแห่งทหารหาญกล้า ผ่านพิพิธภัณฑ์อาคาร 100 ปี รร.จปร. ทดสอบกำลังใจกับกิจกรรมนันทนาการ อาทิ ยิงปืนจริง ยิงธนู จิ้งจอกเวหา ฯลฯ

– รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย: เดินทางไป พุทธสถานจิเต็กลิ้ม สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภหยกขาวองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สักการะเทพเจ้าจีน ไหว้พระเสริมดวง

– เดินทางไป ชุมชนไทยพวน (ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฝั่งคลอง) เยือนถิ่น วิถี “ไทย-พวนวัดฝั่งคลอง” ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวิถีชีวิตพื้นบ้านครั้ง อดีตถึงปัจจุบันทำกิจกรรมการทำไข่เค็มใบเตย และเลือกชมสินค้าชุมชน อาทิ ผ้าทอมือ ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา ดอกไม้เทียนหอม ไข่เค็มใบเตย ปลาดูทอดสมุนไพร ฯลฯ

เย็น: รับประทานอาหารเย็นเมนูท้องถิ่นแบบพาแลง (อาหารค่ำ) พร้อมชมการแสดง 3 ลำ ได้แก่ ลำพวน  ลำตัดไทยพวน  รำโทน

– เดินทางเข้าที่พัก

วันที่สอง

เช้า: เดินทางไป เขื่อนขุนด่านปราการชล หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งนับว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในโลก ที่สร้างประโยชน์นานัปการดังคำกล่าวที่ว่า  “เขื่อนขุนด่านปราการชล  จะเป็นผู้สร้างชีวิตให้แก่ ประชาชนในแถบลุ่มน้ำนครนายก ต่อไปนี้ ภาพน้ำท่วม น้ำแล้ง ดินเปรี้ยว อันเป็นสาเหตุของความยากจนจะเลือนหายไป คงเหลือไว้แต่ความเขียวขจีและความอุดมสมบูรณ์ทั่วทุกหนแห่ง นำมาซึ่งการกินดีอยู่ดี และรายได้ที่พอเพียงของประชาชน” พร้อมนั่งรถรางชมทัศนียภาพอันสวยงามของเขื่อน

– ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสุดท้าท้ายหลังเขื่อน อาทิ ขับรถ ATV BB GUN เพ้นท์บอล ขับรถโกคาร์ท ฯลฯ

– รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย: แวะซื้อของฝากของที่ระลึก เช่น ตลาดโรงเกลือ นครนายก/เดอะเวโรน่า ทับลาน

เย็น: เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  :   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม