โครงการพัฒนาปรับปรุงสวนผลไม้ผสมผสานบ้านคลองน้ำเขียว (สวนของพ่อ)

โครงการพัฒนาปรับปรุงสวนผลไม้ผสมผสานบ้านคลองน้ำเขียว (สวนของพ่อ) โครงการดีๆ ที่เกิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามแนวเทือกเขาบรรทัด

พระองค์ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนา 3 ด้าน คือ พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พัฒนาด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาด้านจิตใจของราษฎร ปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้วได้ทำการดูแลและบำรุงรักษาไม้ผลได้แก่ มะม่วง มะขาม ขนุน กระท้อน มะปราง มะยงชิด ลำไย ไผ่ลวก ไผ่เลี้ยง ไผ่สีสุก ข้าวหอมมะลิ ลิ้นจี่ ฯลฯ

สนใจไปชมและตามรอยโครงการของพ่อหลวงก็สามารถไปเที่ยวกันได้ที่ โครงการพัฒนาปรับปรุงสวนผลไม้ผสมผสานบ้านคลองน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว